Shree Nagar Maheshwari Sabha

  Schedule for association

  Active Season

ID Date & Time Teams Group Status

M1415   

19:00

31 May 2018

Bhupal Ganj Society A W  v/s  Tilak Nagar Colony L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1416   

20:30

31 May 2018

Vijay Singh Pathik Nagar L  v/s  Shashtri Nagar A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1423   

06:00

01 Jun 2018

Purana Shaher Society A L  v/s  Bhupal Ganj Society B W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1424   

08:30

01 Jun 2018

Bhawanpur Bhilwara L  v/s  Sanjay Colony Society A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1425   

10:30

01 Jun 2018

Sanjay Colony Society B W  v/s  Marudhara Maheshwari Sansthan L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1428   

17:00

01 Jun 2018

Shashtri Nagar B W  v/s  Subhash Nagar L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1427   

19:00

01 Jun 2018

Chandra Shekhar Azad Nagar L  v/s  Vijay Singh Pathik Nagar W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1426   

21:00

01 Jun 2018

Tilak Nagar Colony W  v/s  Azad Nagar Cricket Club L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1431   

06:00

02 Jun 2018

RK/RC Cricket Club A L  v/s  Shashtri Nagar B W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1429   

08:00

02 Jun 2018

Purana Shaher Society A L  v/s  Sanjay Colony Society A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1430   

10:00

02 Jun 2018

Basant Vihar L  v/s  Subhash Nagar W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1432   

17:00

02 Jun 2018

Purana Shaher Society B W  v/s  Bhawanpur Bhilwara L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1433   

19:00

02 Jun 2018

Tilak Nagar Colony W  v/s  Marudhara Maheshwari Sansthan L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1434   

21:00

02 Jun 2018

Shashtri Nagar A W  v/s  Kashipuri XI L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1435   

06:00

03 Jun 2018

Basant Vihar W  v/s  Shashtri Nagar B L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1439   

08:00

03 Jun 2018

RK/RC Cricket Club B W  v/s  Subhash Nagar L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1437   

10:00

03 Jun 2018

Azad Nagar Cricket Club L  v/s  Bhupal Ganj Society A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1438   

17:00

03 Jun 2018

Shashtri Nagar A W  v/s  Sanganer L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1449   

19:00

03 Jun 2018

Kashipuri XI W  v/s  Chandra Shekhar Azad Nagar L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1440   

21:00

03 Jun 2018

Purana Shaher Society B W  v/s  Purana Shaher Society A L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1441   

06:00

04 Jun 2018

Marudhara Maheshwari Sansthan L  v/s  Azad Nagar Cricket Club W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1442   

08:00

04 Jun 2018

Shashtri Nagar A W  v/s  Chandra Shekhar Azad Nagar L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1443   

17:00

04 Jun 2018

Bhupal Ganj Society B L  v/s  Sanjay Colony Society A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1444   

19:00

04 Jun 2018

Kashipuri XI W  v/s  Sanganer L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1445   

21:00

04 Jun 2018

Bhupal Ganj Society A W  v/s  Sanjay Colony Society B L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1452   

06:00

05 Jun 2018

RK/RC Cricket Club A L  v/s  Basant Vihar W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1436   

08:00

05 Jun 2018

Tilak Nagar Colony W  v/s  Sanjay Colony Society B L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1451   

17:00

05 Jun 2018

Purana Shaher Society A W  v/s  Bhawanpur Bhilwara L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1453   

19:00

05 Jun 2018

RK/RC Cricket Club B W  v/s  Shashtri Nagar B L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1450   

21:00

05 Jun 2018

Vijay Singh Pathik Nagar W  v/s  Sanganer L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1454   

06:00

06 Jun 2018

Purana Shaher Society B L  v/s  Bhupal Ganj Society B W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1458   

08:00

06 Jun 2018

Marudhara Maheshwari Sansthan L  v/s  Bhupal Ganj Society A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1456   

17:00

06 Jun 2018

Kashipuri XI L  v/s  Vijay Singh Pathik Nagar W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1457   

19:00

06 Jun 2018

RK/RC Cricket Club B L  v/s  Basant Vihar W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1455   

21:00

06 Jun 2018

RK/RC Cricket Club A W  v/s  Subhash Nagar L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1459   

06:00

07 Jun 2018

Azad Nagar Cricket Club L  v/s  Sanjay Colony Society B W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP D

DONE

M1460   

08:00

07 Jun 2018

Chandra Shekhar Azad Nagar L  v/s  Sanganer W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP A

DONE

M1461   

17:00

07 Jun 2018

RK/RC Cricket Club A L  v/s  RK/RC Cricket Club B W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP C

DONE

M1462   

19:00

07 Jun 2018

Bhupal Ganj Society B W  v/s  Bhawanpur Bhilwara L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1463   

21:00

07 Jun 2018

Purana Shaher Society B L  v/s  Sanjay Colony Society A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

GROUP B

DONE

M1464   

06:00

08 Jun 2018

Basant Vihar W  v/s  Tilak Nagar Colony L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

Quarter Final

DONE

M1465   

08:00

08 Jun 2018

Shashtri Nagar A W  v/s  Bhupal Ganj Society B L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

Quarter Final

DONE

M1466   

18:00

08 Jun 2018

Sanjay Colony Society A L  v/s  Vijay Singh Pathik Nagar W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

Quarter Final

DONE

M1467   

20:00

08 Jun 2018

Bhupal Ganj Society A W  v/s  RK/RC Cricket Club B L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

Quarter Final

DONE

M1471   

18:00

09 Jun 2018

Basant Vihar W  v/s  Bhupal Ganj Society A L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

Semi Final

DONE

M1470   

20:00

09 Jun 2018

Shashtri Nagar A W  v/s  Vijay Singh Pathik Nagar L 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

Semi Final

DONE

M1472   

18:00

10 Jun 2018

Basant Vihar L  v/s  Shashtri Nagar A W 

Maheshwari Premier League - 2018 | Shree Nagar Maheshwari Sabha

Modi Ground , Love Garden Rd, RC Vyas Colony , Bhilwara, Rajasthan

FINAL

DONE

  Recent News & Articles