Skyline T20 Corporate Summer League-2017

  Team Players | Ekta Cricket Club

Full Name Player ID Short Name

  Anuj..

P15481 Anuj..

  Ashu..

P15308 Ashu..

  Gautam

P15532 Gautam

  Harish

P15310 Harish

  Himanshu

P15502 Himanshu

  Jitender

P15312 Jitender

  Manish Kr

P15304 Manish Kr

  Mishra

P15313 Mishra

  Nitin Sharma

P15306 Nitin Sharma

  Nitish

P15533 Nitish

  Parvinder

P15303 Parvinder

  Prince

P15480 Prince

  Rishab

P15568 Rishab

  Sahil.

P15307 Sahil.

  Sanjay Arora

P15305 Sanjay Arora

  Sanjay Yadav

P15309 Sanjay Yadav

  Umesh.

P15311 Umesh.

  Yogesh

P15482 Yogesh

  Recent News & Articles