Marudhar Premier League-2017

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Romit Kothari

131

15

4

166

2

Manish Jain

104

9

0

82

3

Abhishek Chopra

79

8

3

120

4

Vinit Baid

73

7

2

122

5

Ankit Kochar

68

6

4

119

6

Sankalp Sethia

60

9

0

120

7

Risabh Sonavat

56

3

0

127

8

Amit Dassani

54

9

0

126

9

Vikas Linga 1

50

4

1

143

10

Vinay Bothra

47

3

2

127

11

Amrit Surana

45

5

0

96

12

Jitendra Sethia

45

5

2

105

13

Ankit Bengani

43

4

1

116

14

Kameshmal Lodha

39

2

0

67

15

Saurabh Nahata

34

2

1

113

16

Prakash Linga 1

33

3

1

132

17

Risabh Sethia

31

4

0

119

18

Deepak Surana

30

2

0

100

19

Deepak Dassani

27

5

0

135

20

Anil Lunavat

24

3

0

114

21

Navin Singhi

24

0

2

100

22

Manan Lunia

22

3

0

85

23

Shreya Dugar 1

16

2

0

123

24

Shekhar Jain

16

3

0

94

25

Vikas Hirawat

15

2

0

100

26

Harsh Shayamsukha

15

2

0

88

27

Mohit Surana

15

0

0

68

28

Rithik Jain

14

1

0

100

29

Hemant Choraria

13

1

0

93

30

Amit Dugar

13

1

0

144

31

Ashish Chhalani

12

1

0

60

32

Anil Dugar 1

12

1

0

92

33

Harsh Choraria

11

1

0

138

34

Vikas Daga

10

0

0

71

35

Vaibhav Chopra

10

0

0

71

36

Saurabh Baid

9

1

0

100

37

Sayiam Sethia

9

1

0

150

38

Abhinav Baid

9

0

0

53

39

Shreyansh Lodha

8

0

0

62

40

Ankush Sethia

7

0

0

100

41

Aditya Bothra

7

1

0

88

42

Arihant Daga

6

1

0

120

43

Tarun Daga

5

0

0

83

44

Arun Daga

5

1

0

125

45

Sanyam Dugar

5

0

0

56

46

Vikas Surana

4

0

0

57

47

Piyush Sethia

3

0

0

75

48

Sumeet Dugar

3

0

0

100

49

Jay Kothari

2

0

0

67

50

Nikunj Bengani

2

0

0

50

51

Rahul Dugar

2

0

0

67

52

Sanjeev Kothari

1

0

0

100

53

Sundeep Singhi

1

0

0

50

54

Sandeep Bothra

1

0

0

20

55

Gaurav Barmecha

1

0

0

25

56

Manoj Kathotia

1

0

0

50

57

Vikram Chhajer

1

0

0

100

58

Sushil Kundalia

1

0

0

100

59

Sunil Bengani

0

0

0

0

60

Gaurav Sipani

0

0

0

0

61

Jeetu Daga

0

0

0

0

62

Gaurav Bhansali

0

0

0

0

63

Rishab Bokaria

0

0

0

0

64

Dhanpat Sethia

0

0

0

0

65

Anand Bachhawat

0

0

0

0

66

Pankaj Surana

0

0

0

0

67

Atul Bothra

0

0

0

0

68

Rohit Baid

0

0

0

0

69

Tarush Dugar

0

0

0

0

70

Navin Nahata

0

0

0

0

71

Sanjay Dugar

0

0

0

0

72

Dipesh Kothari

0

0

0

0

73

Gunwant Bhatera

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Manish Jain

8

6.00

1

0

2

Shreyansh Lodha

6

5.38

0

0

3

Rithik Jain

5

6.12

0

0

4

Romit Kothari

5

6.15

0

0

5

Mohit Surana

5

6.50

0

0

6

Anil Lunavat

4

3.58

0

0

7

Jitendra Sethia

4

4.83

0

0

8

Risabh Sonavat

4

5.00

1

0

9

Sushil Kundalia

4

5.58

0

0

10

Vinay Bothra

4

5.67

1

0

11

Navin Singhi

4

7.08

0

0

12

Amit Dassani

3

4.33

1

0

13

Ankit Bengani

3

6.64

0

0

14

Anil Dugar 1

3

7.83

0

0

15

Harsh Choraria

2

4.25

0

0

16

Prakash Linga 1

2

5.33

0

0

17

Abhishek Chopra

2

6.00

0

0

18

Sundeep Singhi

2

6.67

0

0

19

Sandeep Bothra

2

6.71

0

0

20

Sayiam Sethia

2

6.78

0

0

21

Risabh Sethia

2

7.00

0

0

22

Sunil Bengani

2

8.00

0

0

23

Sanjeev Kothari

2

8.06

0

0

24

Vikas Daga

2

10.00

0

0

25

Shekhar Jain

1

6.50

0

0

26

Ashish Chhalani

1

6.50

0

0

27

Arihant Daga

1

7.00

0

0

28

Saurabh Baid

1

7.33

0

0

29

Rohit Baid

1

9.00

0

0

30

Rahul Dugar

0

0.00

0

0

31

Sanyam Dugar

0

0.00

0

0

32

Sanjay Dugar

0

0.00

0

0

33

Vikas Surana

0

0.00

0

0

34

Aditya Bothra

0

0.00

0

0

35

Sankalp Sethia

0

0.00

0

0

36

Gunwant Bhatera

0

0.00

0

0

37

Ankit Kochar

0

0.00

0

0

38

Navin Nahata

0

0.00

0

0

39

Atul Bothra

0

0.00

0

0

40

Gaurav Sipani

0

0.00

0

0

41

Vikram Chhajer

0

0.00

0

0

42

Rishab Bokaria

0

0.00

0

0

43

Jay Kothari

0

0.00

0

0

44

Piyush Sethia

0

0.00

0

0

45

Tarush Dugar

0

0.00

0

0

46

Sumeet Dugar

0

0.00

0

0

47

Manoj Kathotia

0

0.00

0

0

48

Deepak Surana

0

0.00

0

0

49

Dipesh Kothari

0

0.00

0

0

50

Gaurav Bhansali

0

0.00

0

0

51

Tarun Daga

0

0.00

0

0

52

Deepak Dassani

0

0.00

0

0

53

Abhinav Baid

0

0.00

0

0

54

Manan Lunia

0

0.00

0

0

55

Vinit Baid

0

0.00

0

0

56

Kameshmal Lodha

0

0.00

0

0

57

Amrit Surana

0

0.00

0

0

58

Amit Dugar

0

0.00

0

0

59

Shreya Dugar 1

0

0.00

0

0

60

Hemant Choraria

0

0.00

0

0

61

Vikas Hirawat

0

0.00

0

0

62

Nikunj Bengani

0

0.00

0

0

63

Arun Daga

0

0.00

0

0

64

Jeetu Daga

0

0.00

0

0

65

Pankaj Surana

0

0.00

0

0

66

Vaibhav Chopra

0

5.50

0

0

67

Gaurav Barmecha

0

7.00

0

0

68

Ankush Sethia

0

7.00

0

0

69

Anand Bachhawat

0

8.50

0

0

70

Dhanpat Sethia

0

9.00

0

0

71

Vikas Linga 1

0

10.50

0

0

72

Harsh Shayamsukha

0

11.00

0

0

73

Saurabh Nahata

0

24.00

0

0

  Recent News & Articles