KSG-KAPOL PREMIER LEAGUE 2017-18

  Results

ID Date & Time Teams Group Status

M1227   

10:00

10 Mar 2018

KSG-Leaders W  v/s  Khambat Visa Shrimali L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP D

DONE

M1228   

13:30

10 Mar 2018

Dasa Sorathiya Vanik Samaj L  v/s  Nathalia Uneval Brahman W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP B

DONE

M1229   

13:30

11 Mar 2018

Navgam Visanagar Vanik Samaj W  v/s  Surat Visa Oswal L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP C

DONE

M1230   

10:00

17 Mar 2018

KSG-Stars L  v/s  Nathalia Uneval Brahman W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP B

DONE

M1231   

10:00

17 Mar 2018

KSG-Giants L  v/s  Navgam Visanagar Vanik Samaj W 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP C

DONE

M1232   

13:30

17 Mar 2018

Parajiya Soni United L  v/s  Surat Visa Oswal W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP C

DONE

M1233   

13:30

17 Mar 2018

Kutchi Visa Oswal Cricket Club L  v/s  Zalawad Murtipujak Jain Sangh W 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP D

DONE

M1234   

10:00

18 Mar 2018

Gurjar Kshatriya Kadiya L  v/s  KSG-Champions W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP A

DONE

M1235   

10:00

18 Mar 2018

Braham Kshatriya L  v/s  Shree Ghoghari Lohana Mahajan W 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP A

DONE

M1236   

13:30

18 Mar 2018

Halai Lohana Mahajan Mumbai W  v/s  KSG-Stars L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP B

DONE

M1237   

13:30

18 Mar 2018

Zalawad Murtipujak Jain Sangh W  v/s  Khambat Visa Shrimali L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP D

DONE

M1238   

10:00

24 Mar 2018

KSG-Champions W  v/s  Shree Ghoghari Lohana Mahajan L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP A

DONE

M1239   

10:00

24 Mar 2018

Braham Kshatriya W  v/s  Gurjar Kshatriya Kadiya L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP A

DONE

M1240   

13:30

24 Mar 2018

Parajiya Soni United L  v/s  KSG-Giants W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP C

DONE

M1241   

13:30

24 Mar 2018

KSG-Leaders W  v/s  Kutchi Visa Oswal Cricket Club L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP D

DONE

M1242   

10:00

25 Mar 2018

KSG-Champions W  v/s  Braham Kshatriya L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP A

DONE

M1243   

10:00

25 Mar 2018

Dasa Sorathiya Vanik Samaj W  v/s  KSG-Stars L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP B

DONE

M1244   

13:30

25 Mar 2018

KSG-Giants W  v/s  Surat Visa Oswal L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP C

DONE

M1245   

13:30

25 Mar 2018

KSG-Leaders L  v/s  Zalawad Murtipujak Jain Sangh W 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP D

DONE

M1246   

10:00

30 Mar 2018

Halai Lohana Mahajan Mumbai L  v/s  Nathalia Uneval Brahman W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP B

DONE

M1247   

10:00

31 Mar 2018

Halai Lohana Mahajan Mumbai W  v/s  Dasa Sorathiya Vanik Samaj L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP B

DONE

M1248   

10:00

31 Mar 2018

Navgam Visanagar Vanik Samaj W  v/s  Parajiya Soni United L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP C

DONE

M1249   

13:30

31 Mar 2018

Shree Ghoghari Lohana Mahajan W  v/s  Gurjar Kshatriya Kadiya L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

GROUP A

DONE

M1250   

13:30

31 Mar 2018

Khambat Visa Shrimali W  v/s  Kutchi Visa Oswal Cricket Club L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

GROUP D

DONE

M1251   

10:00

01 Apr 2018

Shree Ghoghari Lohana Mahajan L  v/s  Navgam Visanagar Vanik Samaj W 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

QUARTER FINAL

DONE

M1252   

10:00

01 Apr 2018

Halai Lohana Mahajan Mumbai W  v/s  Zalawad Murtipujak Jain Sangh L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

QUARTER FINAL

DONE

M1253   

13:30

01 Apr 2018

KSG-Champions W  v/s  KSG-Giants L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

QUARTER FINAL

DONE

M1254   

13:30

01 Apr 2018

Nathalia Uneval Brahman W  v/s  KSG-Leaders L 

Payyade Cricket Ground Old, Kandivali (W), Mumbai

QUARTER FINAL

DONE

M1255   

10:00

07 Apr 2018

KSG-Champions W  v/s  Navgam Visanagar Vanik Samaj L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

SEMI-FINAL

DONE

M1256   

13:30

07 Apr 2018

Halai Lohana Mahajan Mumbai W  v/s  Nathalia Uneval Brahman L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

SEMI-FINAL

DONE

M1257   

10:00

08 Apr 2018

KSG-Champions W  v/s  Halai Lohana Mahajan Mumbai L 

Payyade Cricket Ground New, Kandivali (W) Mumbai

FINAL

DONE

  Recent News & Articles