2nd Skyline T20 Corporate Cricket Championship-2017

  Series Rankings top 100

# Player Name Runs 4s 6s SR

1

Inder Yadav

82

10

5

191

2

Deepak

74

9

6

239

3

Pawan.

73

7

4

170

4

Tarun.

72

7

5

126

5

Hitesh

59

6

2

118

6

Himanshu Bhardwaj

40

2

1

121

7

Naveen Chand

38

5

0

100

8

Mayank

36

5

0

92

9

Rahul.

28

3

1

104

10

Gullad Talan

27

6

0

108

11

Ajay Lw

22

1

2

220

12

Kaushank

21

2

0

75

13

Nitin Yadav

19

1

1

119

14

Monu..

17

0

2

106

15

Ravi Lal

17

1

0

94

16

Gaurav

17

2

1

142

17

Ankur Tayal

14

2

0

108

18

Praveen

12

2

0

100

19

Bhuru Yadav

11

2

0

138

20

Ankit.

10

0

0

83

21

Pahlad

10

0

1

100

22

Ajay..

9

1

0

112

23

Naveen

8

0

1

89

24

Nitin..

8

1

0

133

25

Siddhu

7

1

0

78

26

Ajay..

6

0

1

300

27

Sameer

6

0

0

35

28

Prince

6

0

1

300

29

Kulvijay

4

1

0

80

30

Aryaman

4

0

0

29

31

Sachin

2

0

0

100

32

Manoj Bedi

1

0

0

25

33

Thiyagarajan

1

0

0

9

34

Arun..

1

0

0

50

35

Aakash Singhal

1

0

0

20

36

Mahesh

1

0

0

25

37

Chetan

1

0

0

50

38

Surender

1

0

0

100

39

Pankaj

0

0

0

0

40

Veer..

0

0

0

0

41

Aashish

0

0

0

0

42

Abhishek

0

0

0

0

43

Mukul Yadav

0

0

0

0

44

Parvesh

0

0

0

0

45

Lokesh

0

0

0

0

46

Koki..

0

0

0

0

47

Parveen Raghav

0

0

0

0

48

Raju..

0

0

0

0

49

Rishi.

0

0

0

0

50

Anuj Sharma

0

0

0

0

51

Vinay.

0

0

0

0

52

Kapil Yadav

0

0

0

0

53

Billa.

0

0

0

0

54

Rakesh Yadav

0

0

0

0

# Player Name Wk. Econ. 3w 5w

1

Mahesh

5

5.00

1

0

2

Aakash Singhal

4

3.25

1

0

3

Sachin

3

5.00

0

0

4

Mukul Yadav

3

5.35

1

0

5

Pawan.

3

8.43

0

0

6

Naveen Chand

2

5.50

0

0

7

Nitin Yadav

2

8.67

0

0

8

Monu..

1

4.00

0

0

9

Rakesh Yadav

1

4.33

0

0

10

Naveen

1

5.25

0

0

11

Billa.

1

6.00

0

0

12

Inder Yadav

1

7.00

0

0

13

Vinay.

1

7.20

0

0

14

Parveen Raghav

1

7.20

0

0

15

Rishi.

1

7.67

0

0

16

Ajay Lw

1

8.50

0

0

17

Himanshu Bhardwaj

1

8.50

0

0

18

Ajay..

1

9.00

0

0

19

Hitesh

0

0.00

0

0

20

Bhuru Yadav

0

0.00

0

0

21

Ajay..

0

0.00

0

0

22

Pankaj

0

0.00

0

0

23

Parvesh

0

0.00

0

0

24

Kaushank

0

0.00

0

0

25

Tarun.

0

0.00

0

0

26

Ravi Lal

0

0.00

0

0

27

Anuj Sharma

0

0.00

0

0

28

Koki..

0

0.00

0

0

29

Nitin..

0

0.00

0

0

30

Aryaman

0

0.00

0

0

31

Gaurav

0

0.00

0

0

32

Sameer

0

0.00

0

0

33

Kulvijay

0

0.00

0

0

34

Rahul.

0

0.00

0

0

35

Veer..

0

0.00

0

0

36

Kapil Yadav

0

0.00

0

0

37

Mayank

0

0.00

0

0

38

Deepak

0

0.00

0

0

39

Ankit.

0

0.00

0

0

40

Ankur Tayal

0

0.00

0

0

41

Gullad Talan

0

4.67

0

0

42

Surender

0

5.67

0

0

43

Pahlad

0

7.00

0

0

44

Arun..

0

10.00

0

0

45

Manoj Bedi

0

10.50

0

0

46

Lokesh

0

10.50

0

0

47

Prince

0

10.67

0

0

48

Chetan

0

11.00

0

0

49

Thiyagarajan

0

11.00

0

0

50

Abhishek

0

12.00

0

0

51

Raju..

0

14.00

0

0

52

Aashish

0

16.50

0

0

53

Praveen

0

18.00

0

0

54

Siddhu

0

19.00

0

0

  Recent News & Articles